Finans

Se alle artikler

Rekordhøyt slaktevolum i Salmar

Salmar leverte et rekordhøyt slaktevolum i fjerde kvartal. Styret foreslår å utbetale utbytte på 23 kroner per aksje basert på resultatet for 2018.

Operasjonelt driftsresultat (EBIT) i kvartalet endte på 934,9 millioner kroner, opp fra 707,2 millioner kroner i fjerde kvartal året før.

Salmar byr på hele Arnarlax

Les mer

– Dette har bidratt til at 2018 ble et rekordår for Salmar-konsernet med en omsetning på over 11,3 milliarder og et operasjonelt driftsresultat på nær 3,5 milliarder. Den sterke utviklingen er drevet av volumvekst og kostnadsreduksjoner fra bedret operasjonell drift, skriver selskapet i en melding.

Basert på resultatet for 2018 foreslår styret å utbetale utbytte på 23 kroner per aksje.

3,1 milliarder i inntekter

– God drift fra alle våre virksomhetsområder, sterk etterspørsel og rekordhøyt slaktevolum har bidratt til nok et tilfredsstillende kvartal for Salmar-konsernet. Første generasjon fra Ocean Farm 1 ble også slaktet i kvartalet. De biologiske resultatene fra prosjektet er gode og bidrar til å styrke vår tro på oppdrett lenger ut til havs. Vår virksomhet må være tuftet på laksens betingelser og ikke utstyrets begrensninger. Gjennom at vi fortsetter å investere i hele verdikjeden, samt videreutvikle havbasert oppdrett, sikrer Salmar en sterk plattform for bærekraftig utvikling og videre vekst, sier konsernsjef Olav-Andreas Ervik i Salmar i meldingen.

Samlede driftsinntekter endte på 3,1 milliarder kroner i kvartalet, opp fra 2,8 milliarder i 4. kvartal 2017. Slaktevolumet var 40.500 tonn, mot 39.900 tonn i fjerde kvartal 2017. Driftsresultat per kilo endte på 23,11 kroner i kvartalet, opp 5,41 kroner per kilo fra tilsvarende periode året før.

Lavere snittvekt

Selskapet skriver videre at segment Midt-Norges slaktevolumet i perioden er fisk satt i sjøen høsten 2017, en generasjon som har hatt noe mer utfordrende produksjon enn vår 2017 generasjonen.

– Disse utfordringene gjorde at det ble slaktet et større antall fisk med lavere slaktevekt enn budsjettert. Følgelig trakk dette kostnadene noe opp fra foregående kvartal. Salmar venter en stabil utvikling i kostnadsnivået for segment Midt-Norge inn i første kvartal 2019, skriver de.

I segment Nord-Norge ble det slaktet 12.200 tonn laks i kvartalet, en økning på hele 9.000 tonn fra foregående kvartal.

– Det høyere volumet har som ventet bidratt til lavere kostnader i perioden. Slaktevolumet i perioden var fisk satt i sjøen våren 2017. Denne generasjonen har hatt en svakere tilvekst enn planlagt, men i den siste perioden har den hatt en god biologisk utvikling som ga høye slaktevekter og god prisoppnåelse i kvartalet. Det er ventet en stabil kostnadsutvikling for segment Nord-Norge inn i første kvartal, skriver selskapet.

Kontrakter på over snittprisen for 2018

Høyt slaktevolum har også bidratt til fortsatt god effektivitet for slakteri- og videreforedlingsaktivitetene. Totalt ble det slaktet rundt 38.700 tonn på Innovamar i kvartalet, mot rundt 32.700 tonn i fjerde kvartal i 2017.

– Kombinert med en sterk operativ innsats fra de ansatte, har dette bidratt til positivt resultatbidrag fra alle forretningsområder. Driftsresultatet for perioden viste et overskudd på 79,4 millioner kroner, noe opp fra foregående kvartal. Kontraktsandelen i kvartalet var på rundt 35 prosent hvor snittprisene har vært over gjennomsnittlig spotpris i perioden. Derfor har kontraktsporteføljen bidratt positivt til resultatet for segmentet. Som følge av sesongmessige variasjoner på råstofftilgang, ventes det noe lavere aktivitet på industrisiden i kommende kvartaler, skriver Salmar.

Per 14. februar ligger kontraktsdekningen til Salmar på rundt 30 prosent for første kvartal 2019 og på rundt 20 prosent for helåret 2019.

– Kontraktene er inngått til priser noe over snittprisen i 2018, hvilket gjenspeiler et godt marked med sterk etterspørsel, skriver Salmar.

For 2019 opprettholder Salmar forventet slaktevolum på 145.000 tonn i Norge, fordelt på 95.000 tonn i segment Midt-Norge og 50.000 tonn i segment Nord-Norge. I Norskott Havbruk (Scottish Seafarms) og Arnarlax er det i 2019 ventet et slaktevolum på henholdsvis 30.000 tonn og 10.000 tonn.

Nøkkeltall Salmar, (tall i millioner kroner)

Q4 2018 Q4 2017 Endring 2018 2017 Endring
Inntekter 3 101,1 2 780,6 11,5 % 11 342,6 10 817,2 4,9 %
Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) 1 057,2 828,2 27,7 % 3 948,6 3 580,8 10,3 %
Driftsresultat (EBIT) før biomassejustering 934,9 707,2 32,2 % 3 460,8 3 162,2 9,4 %
Resultat før skatt 1 366,3 294,7 363,6 % 4 452,6 2 856,2 55,9 %
Slaktevolum (tonn gw) 40 500 39 900 1,5 % 142 500 135 200 5,4 %
EBIT (kroner)/kg 23,11 17,70 30,6 % 24,29 23,40 3,8 %

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev. Her finner du ett sett med ordforklaringer for næringen.