NYHETER

Se alle artikler

Redusert straff for den tidligere Ewos-sjefen som er dømt for korrupsjon

Gunnar Ole Lidahl, tidligere logistikkprodusent i forprodusenten Ewos, som er dømt for korrupsjon, fikk redusert straff i Frostating lagmannsrett.

Økokrim tok i januar ut tiltale mot tre menn for grov korrupsjon. En av de tiltalte, Lidahl, skal ifølge tiltalen ha krevd eller mottatt bestikkelser på til sammen 2,7 millioner kroner fra ulike leverandører. I tillegg er to menn tiltalt for å ha gitt bestikkelser på henholdsvis vel 2 millioner kroner og i overkant av 1 million kroner.

To av mennene ble også tiltalt for grov utroskap, og en ble tiltalt for grov selvvask (hvitvasking av utbytte fra egne straffbare handlinger).

Anket dommen

I Sør-Trøndelag tingrett i april i fjor, ble mennene dømt til lange fengselsstraffer. Tidligere logistikksjef i Ewos, Lidahl, ble i tingretten dømt til fire år i fengsel og inndragning av 1,5 millioner kroner. De tre mennene anket dommen og Frostating lagmannsrett har nå behandlet saken på nytt.

Lidahls anke gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet for alle tiltalepostene som gjelder ham, tingrettens lovanvendelse, saksbehandling og straffutmålingen. Anken omfatter også tingrettens avgjørelse om inndragning.

I lagmannsretten fikk Lidahl redusert straffen, melder DN. Han er dømt til fengsel i to og et halv år, og får inndratt utbyttet med 895.126 kroner.

Lidahl er dømt for tre tilfeller av grov korrupsjon og ett tilfelle av simpel korrupsjon.

Ifølge lagmannsretten skal han ha mottatt vel 1,22 millioner kroner. Lidahl er frifunnet for ett tilfelle av grov korrupsjon og for grov økonomisk utroskap.

I dommen heter det at overføringene pågikk over en periode på syv og et halvt år og at handlingen bærer preg av å «være veloverveid og med et fast forsett».

Grov korrupsjon

Den andre mannen (56), er dømt for to tilfeller av grov korrupsjon etter å ha betalt 483.406 kroner i bestikkelser. Han får en fengselsstraff på ett år og fire måneder. Han er frifunnet for grov økonomisk utroskap og hvitvasking av utbyttet fra egne straffbare handlinger, såkalt selvvask.

I tingretten ble han dømt til tre og et halvt år i fengsel og inndragning av utbytte med 75.000 euro.

Den tredje mannen som ble dømt i tingretten, ble frifunnet av lagmannsretten for to tilfeller av grov korrupsjon.

Dommen er ikke rettskraftig.

Se Også


I dag startar ankesaka mot tidlegare logistikksjef i Ewos

Det er ein svært omfattande tiltale og ein fellande dom frå tingretten som møter to bedriftseigarar frå Vestlandet og ein tidlegare logistikksjef i Ewos når dei møter i Frostating lagmannsrett måndag.