NYHETER

Se alle artikler

Ligner for mye på Havmerden – fikk avslag om utviklingstillatelser

Fire selskap som søkte om totalt 28 utviklingstillatelser fikk avslag på sine søknader fredag.

Fakta om utviklingstillatelser

  • Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.
  • Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.
  • Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.
  • Etter endt prosjektperiode kan tillatelsene, etter visse kriterier, konverteres til ordinære tillatelser – mot et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse (KPI-justert).
  • Ordningen med utviklingstillatelser er i første omgang etablert som en prøveordning i to år. Søknadsfrist var 17. november 2017.
  • Totalt kom det inn 104 ulike søknader om totalt 898 tillatelser. Flere selskaper leverte mer enn én søknad. Søknadene behandles løpende. Av søknadene som er blitt behandlet så langt, har de fleste fått avslag og/eller avkortet antall innvilgede tillatelser.
  • Fiskeriministeren har antydet at det kan bli en ny runde med mulighet for å søke utviklingstillatelser, men at kriteriene blir «mer spisset».

Kilde: Fiskeridirektoratet / IntraFish.no

En kjapp gjennomgang av vedtakene viser følgende:

Deltamerden søkte ni tillatelser til konseptet med samme navn.

«Deltamerden er utformet som en nikantet fagverkskonstruksjon bestående av vertikale, horisontale og diagonale stålrør. Merden skal ifølge søknaden være 100 eller over 120 meter i diameter og ha en dypgang på 57 meter» heter det i avslaget.

Søknaden ble avvist fordi konseptet lignet for mye på Salmars havmerd (Ocean Farm 1).

«Likheten mellom Deltamerden og Ocean Farm 1 er stor. Fiskeridirektoratet har etter dette kommet til at Deltamerden ikke skiller seg i tilstrekkelig grad fra Ocean Farm 1 til å kunne tildeles utviklingstillatelser», heter det.

Salmo Solar

Unitech Salmo Solar hadde søkt om fire tillatelser til konseptet «Salmo Solar».

«Det omsøkte konseptet skal være et flytende merdbasert anlegg som ifølge søker er designet for havbruk i eksponert kystsone. Konseptet skal bidra til økt og bedre arealutnyttelse med produksjon av laks og energi i områder med signifikant bølgehøyde fra 4 meter til minst 8 meter», skriver Fiskeridirektoratet.

Søknaden ble avvist fordi den ifølge direktoratet ikke oppfylte kravet til «betydelig innovasjon».

Merdkonsept med ruse

Pelaqua Farming i Oslo hadde søkt om ni tillatelser til et merdbasert konsept.

«Hovedprinsippet for konseptet er ifølge søker en merdkonstruksjon som jobber på naturens premisser og som følger bølgene. Konstruksjonen skal ha form som en ruse og bestå av flere rammekonstruksjoner i stål som er koblet sammen med en not-struktur med fleksibel virkning for bølgelaster», heter det.

Også denne søknaden ble avslått fordi kravet til «betydelig innovasjon» ikke var oppfylt.

De fire avslagene, og en rekke andre vedtak, kan du studere HER

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.

Se Også


Mowi får – to andre fikk avslag på utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag gitt tilsagn til Mowi for konseptet Marine Donut. Samtidig får to selskaper avslag. I det ene konkluderer Fiskeridirektoratet med at «konseptet har betydelige svakheter når det gjelder den driftsmessige gjennomførbarheten».