NYHETER

Se alle artikler

Nå har NFD mottatt Fiskeridirektoratets forslag til endringer i regelverket for landbasert

Nærings– og fiskeridepartementet (NFD) ønsker klarhet i reglene for landbasert oppdrett.

Nye regler for landbaserte anlegg

Les mer

Hvordan landbasert oppdrett kom til Norge:

I 2014 satt Nærings- og fiskeridepartementet ned en arbeidsgruppe for å utrede landbaserte oppdrettsanlegg med bruk av sjøvann. Gruppen leverte så en rapport med tittelen «Laks på land» i begynnelsen av 2015.

I brevet skriver departementet at det var «begrenset interesse for landbasert oppdrett» på tidspunktet.

For å gjøre rammebetingelsene for landbasert oppdrett bedre, foreslo arbeidsgruppen å danne en ordning med vederlagsfrie tillatelser til landbasert oppdrett.

I Stortingsmelding 16. fra 2014–2015 ble forslaget fra rapporten fulgt opp. I desember 2015 ble forslaget om endringer i regelverket sendt på høring, for å gjøre klart for at landbasert oppdrett skulle få fotfeste i Norge.

1. juni 2016 ble Laksetildelingsforskriften kapittel 5a med tittelen «Særskilt om tillatelse til akvakultur på land» lagt til som forskrift.

Både rapporten «Laks på land» og Meld. St. 16 (2014–2015) fremhever et hensyn til innovasjon.

I Stortingsmeldingen står det at «Et mål med reguleringene i oppdrettsnæringen bør være at de ikke legger unødige hindringer i veien for utvikling av ny teknologi, og at reguleringene er teknologinøytrale».

I et brev IntraFish har fått innsyn ifra 10. september gir Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) Fiskeridirektoratet et oppdrag om å gå gjennom regelverket for tildeling av tillatelser til landbasert oppdrett. Direktoratet skulle også fremme et forslag til endringer i dette regelverket.

Tidsfristen for å fremme et forslag om endringer i regelverket ble satt til 1. oktober 2019.

Tatt til vurdering

IntraFish har fått avslag på innsynsbegjæringen i dokumentet med forslaget til endringer som direktoratet sendte til NFD tidligere denne måneden. Innholdet vil trolig bli sendt ut på høring.

«Det er riktig at vi nylig har mottatt et forslag fra Fiskeridirektoratet om endringer i regelverket som gjelder landbasert oppdrett. Vi vil vurdere det forslaget som er kommet, men vi kan ikke nå si eksakt når et eventuelt høringsbrev vil bli sendt ut», skriver kommunikasjonsrådgiver i NFD Halvard Wensel i en e-post til IntraFish.

Enorm teknologisk utvikling

I det tidligere brevet som ga direktoratet oppdraget om å komme med forslag til endringer, skriver NFD at de registrerer en hurtig utvikling av nye typer anlegg innenfor både teknologi, størrelse og planlagt produksjon.

En løpende tildeling av vederlagsfrie tillatelser til landbasert produksjon har bidratt til dette. Ifølge forskriften som angår tillatelser til landbaserte oppdrettsanlegg kan det gis tillatelse til oppdrett på land, i henhold til laksetildelingsforskriften.

Der står det at «[t]illatelser gitt til landbasert akvakulturvirksomhet kan ikke overføres til eller benyttes i sjø».

Det er her uklarhetene oppstår etter departementets mening. Tidligere har det nemlig ikke blitt gjort en konkret forskjell på hva som regnes som «sjø» og hva som regnes som «land».

«Dette er et spørsmål som ikke har kommet på spissen i særlig grad tidligere», heter det i brevet fra NFD.

Ønsker å tilrettelegge

NFD mener derfor det er nødvendig med en klargjøring av de rettslige rammene for tildeling av tillatelser til akvakultur av matfisk på land.

Dette er for avklare hvilke regler som skal gjelde for ulike anlegg:

«… slik at vi kan tilrettelegge for både landbasert og sjøbasert oppdrett på best mulig måte», heter det i brevet.

Departementet fastsatte 4. juli i år retningslinjene for behandlinger av søknadene om tillatelse til landoppdrett. Disse reglene er ment å gjelde frem til det nye regelverket blir fastsatt.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.