NYHETER

Se alle artikler

Arnøy Laks får kritikk av Mattilsynet

Selskapet har fått pålegg om endringer både på sjøsiden og i slakteriet etter inspeksjoner fra Mattilsynet.

Det lokaleide lakseselskapet i Sør-Troms har hatt et par runder med Mattilsynet. IntraFish har fått innsyn i to sakskomplekser. En sak stammer fra et tilsyn av sjølokaliteten Skjervøy V i mai, mens den andre er knyttet til en inspeksjon på slakteriet i september.

«Alvorlig regelbrudd» på sjø

Ved tilsynet av sjølokaliteten fant Mattilsynet flere uregelmessigheter, som de omtaler som «alvorlig regelbrudd».

Selskapet har fått kritikk for flere forhold, som:

  • Manglende varsling av forøket dødelighet
  • Brudd på regelverk for avliving av svimere og villfisk
  • Mangel på rutinemessig måling av oksygennivå i sjø
  • Mangel på forebyggende tiltak i avvikshåndtering

Alle de fire punktene over vurderte Mattilsynet som «alvorlige regelbrudd» - og selskapet fikk pålegg om å rette på regelbruddene.

Tre runder økt dødelighet

I tre runder skal selskapet ha opplevd økt dødelighet i henholdsvis to, to og en merd. Hendelsene var i januar, mars og april. Selskapet varslet ikke Mattilsynet om dette, men sendte senere en avvikshåndtering om hendelsen - som Mattilsynet mente var mangelfull.

«Det at dere ikke har varslet Mattilsynet ved forøket dødelighet, og at avvikshåndteringen og prosedyre for varsling er mangelfull, er et brudd på regelverket. Mattilsynet vurderer regelbruddet som alvorlig», heter det.

Svimere døde av seg selv?

Mattilsynet observerte under inspeksjonen at svimere ble båret i flere minutter i håven før de ble avlivet i medikamentell overdose på båten.

«Det ble også plukket for mange svimere i håven av gangen, slik at de underste svimerne kom i klem. Ved opptak av dødfisk ble det observert at enkelte svimere havnet i dødfiskkaret, uten at det ble oppdaget av de var i live. Ved lusetelling kom det opp to villfisk. Den ene ble lagt direkte i dødfiskkaret uten forutgående avliving», skriver Mattilsynet.

Mattilsynet mener at selskapet må endre måten de plukker svimere på. Blant annet reageres det på at fisken ble liggende i håven, over vann, i flere minutter.

«Akvakulturdriftsforskrift § 34 stiller krav om at svimere skal tas ut av merda og avlives på forsvarlig måte. Fisk skal vernes mot unngåelig smerte, lidelse eller frykt ved avliving og aktiviteter i forbindelse med det», heter det.

Videre oppdaget Mattilsynet at en levende villfisk ble lagt i dødfiskkaret, noe de anser som et alvorlig regelbrudd.

Ikke alle laks ble avlivet korrekt

10. september gjennomførte Mattilsynet inspeksjon ved Arnøy Laks’ slakteri på Lauksletta i Sør-Troms. Her fikk selskapet pålegg om utbedring av flere forhold knyttet til bedøving, dokumentasjon og merking av ensilasjetank.

Ved inspeksjonen ble det i et tidsrom på rundt 20 minutter observert av opptil 25 prosent av fisken som gikk gjennom automatiske slag- og bløggemaskinen ikke var tilfredsstillende bedøvet. Selskapet har fire slike maskiner, og det var en av dem som var feil innstilt. Etter at Mattilsynet påpekte dette, kom en tekniker og justerte maskinen.

Det meste av fisken som ble utilstrekkelig bedøvet i første omgang ble fanget opp i kontrollposten like etterpå på produksjonslinjen. Men ikke alt, ifølge Mattilsynet.

Bevegelse i gjellelokk og slag med sporden

«Det ble også observert utilstrekkelig bedøvet fisk som ikke ble fanget opp. Det ble observert seks fisk med gjentatt og regelmessig bevegelse av gjellelokk samt fisk med øyebevegelser og øyet rotert nedover som passerte etterkontrollen og havnet i avblødningstanken», heter det.

På båndet fra avblødningstanken og bort til sløyestasjonen ble det i løpet av rundt 15 minutter observert åtte fisk som viste tegn til liv i form av gjentatte slag med sporden og s-bevegelse med kroppen. Fiskene hadde da ligget i avblødningstanken i 15-30 minutter.

«Disse åtte fiskene hadde da ligget i avblødningstanken i ca 15-30 minutter. Ettersom laksen hadde ligget såpass lenge i avblødningstanken, kan bevegelsene som ble observert ikke lengre tolkes som kun kamper kort tid etter avliving. Fisken gjorde også gjentatte bevegelser, noe som ytterligere underbygger at tilfredsstillende bedøvelse og avliving av laks ikke fungerer tilfredsstillende», skriver Mattilsynet.

Merking av tanker

Selskapet fikk også pålegg om å merke ensilasjetanker.

«Det at ensilasjetankene ikke er merket, er et brudd på regelverket. Mattilsynet vurderer regelbruddet som viktig å få rettet opp i», het det.

Arnøy Laks er ikke enig i alle påstandene fra Mattilsynet. De reagerer også på hvordan Mattilsynet ordlegger seg. Les deres tilsvar i egen sak.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.

Se Også


Arnøy Laks endrer praksis, men er ikke helt enig med Mattilsynet

Selskapet tar funnene fra Mattilsynet på «høyeste alvor» og har endret praksis på flere områder, men er ikke helt enig i alt Mattilsynet skriver etter inspeksjoner på slakteriet og sjølokaliteten Skjervøy Vest.