NYHETER

Se alle artikler

Arnøy Laks endrer praksis, men er ikke helt enig med Mattilsynet

Selskapet tar funnene fra Mattilsynet på «høyeste alvor» og har endret praksis på flere områder, men er ikke helt enig i alt Mattilsynet skriver etter inspeksjoner på slakteriet og sjølokaliteten Skjervøy Vest.

Arnøy Laks får kritikk av Mattilsynet

Les mer

Som IntraFish skriver idag, har Arnøy Laks fått flere pålegg fra Mattilsynet, både på sjø og på slakteriet sitt.

Daglig leder Håvard Høgstad sier til IntraFish at de generelt har et godt samarbeid med Mattilsynet, og at de i fellesskap vanligvis kommer frem til «gode løsninger som bidrar til en positiv utvikling».

- Men at vi fra tid til annen havner i faglige diskusjoner er ikke til å komme fra, sier han.

Tar funnene på alvor

17. september sendte Arnøy Laks et brev til Mattilsynet hvor de kommenterte rapporten fra fabrikkbesøket. IntraFish har fått innsyn i brevet.

«Først og fremst vil vi påpeke at vi ser på funnene som blir presentert i rapporten med det høyeste alvor, særlig funn som angår fiskevelferd i vår fabrikk», innledes brevet med.

Arnøy Laks mener det er flere misforståelser og unøyaktigheter i rapporten fra Mattilsynet, blant annet om hvordan deres operatør overvåker bedøvelsesbad og dødfiskkar.

«Dersom Mattilsynet etter tilsynet var usikre på hvordan våre rutiner fungerte eller om noe annet var uklart, ville en telefon eller e-post enkelt ha oppklart dette i forkant av utsendelse av tilsynsrapporten», heter det.

- Feil på 3 promille, men det er ikke bra nok

Videre skriver selskapet at det i løpet av tiden Mattilsynet var der gikk over 2.500 fisk gjennom deres system. Arnøy Laks skriver at fisken Mattilsynet mener var i live i utblødningstanken tilsvarer rundt 3 promille av dette.

«Dette skal selvsagt ikke skje, og vi arbeider for at feilmarginen på vår avlivning er minst mulig til enhver tid. Mangelfull bedøving og sviktende utblødning er svært negativt for vår slaktefisk sin velferd, og har store konsekvenser for kvaliteten på våre ferdigvarer, så det er ingen motsetningsforhold mellom god dyrevelferd og kommersielle hensyn», skriver Arnøy Laks.

Arnøy Laks er ikke enig i alle formuleringene i rapporten, blant annet om det var selskapet selv eller Mattilsynet som tilkalte en teknikker for å justere en av fem linjer på den automatiske bedøvelse- og avlivningsmaskinen. I tilsvaret til Arnøy Laks framgår det også at tekniker allerede hadde vært på saken, før Mattilsynet kom på avdelingen.

Ulik oppfatning av «tilstrekkelig bedøvd»

Arnøy Laks er heller ikke helt enig med Mattilsynet om hva som er definisjonen av «tilstrekkelig bedøvd fisk».

«Mattilsynet henviser til gjellelokkbevegelser og bevegelser av sporden for at dette skal kunne tilskrives bevissthet og kun en endelig kontroll av øyebevegelser på de konkrete enkeltindividene ville avklart dette. Vi er uenig i at gjellelokkbevegelser og bevegelser med sporden er bevis på at fisken er ved bevissthet», skriver selskapet.

Selskapet har også lagt ved en generell uttalelse om bruk av slagbolt i lakseslakterier, skrevet av Marin Helse.

- Gjennomgående negativ rapport

Arnøy Laks mener at «ordlyden i rapporten er gjennomgående negativ».

«Mellom linjene får vi en følelse av at Mattilsynet stiller tvil til det virksomheten har redegjort for under tilsynet. Slik operasjonen fremsto er vi enige i at det er behov for forbedring på enkelte områder, men at det fremstår for oss som tydelig at Arnøy Laks Slakteri AS tar bløgging og bedøving på alvor. Vi anmoder Mattilsynet om å vurderer rapporten med denne oppfatningen i bakhodet, og ved en ny gjennomgang av rapporten vurdere om en slik ordlyd er hensiktsmessig».

Selv om selskapet er «uenig i deler av framstillingen» i rapporten, skriver de at de «ser at vi med fordel kan skjerpe inn en del av våre rutiner i forbindelse med bedøving og bløgging».

- Ny praksis fra Mattilsynet

Om påleggene knyttet til sjølokaliteten Skjervøy Vest sier Høgstad at dette kan ha sammenheng med at Mattilsynet delvis har skiftet personell, og at regelverket fortolkes på en litt annen måte.

Om kritikken for at de ikke varslet om forøkt dødelighet sier han:

- Vi har hatt en praksis som har bygd på tidligere forståelse med Mattilsynet om at det var uavklart forøkt dødelighet som skulle varsles. Dette er viktig for at Mattilsynet skal vurdere både smitteveier og hensynet til fiskevelferd. Vi har hatt en forøkt dødelighet som følge av parvicapsula (fiskeparasitt red.anm.) på lokaliteten Skjervøy Vest. Dette har vi lagt strategier for å håndtere sammen med vår fiskehelsetjeneste. Dette for å trygge både selskapets verdier og god fiskevelferd – områder som vi forøvrig ikke ser noen som helst motsetningsforhold mellom.

Nå har imidlertid selskapet lagt om sine rutiner, og varsler oftere.

– Vi sender oftere e-post til Mattilsynet, men behandlingen fisken får er den samme og skjer fremdeles i samråd med vår fiskehelsetjeneste, sier Høgstad.

Har endret rutiner for plukking av svimere

Høgstad opplyser at de nå har endret rutiner for plukking av svimere, så at det nå tar maksimalt tre minutter fra opptak til avliving.

- Når det kommer til avliving av svimere, så har en slik runde med svimerplukking normalt tatt om lag fire-fem minutter per merd. Dette har vi gjennomført ved at røkteren går rundt merda og samler svimere. Dette var også praksis og tidsbruk på dagen for tilsynet. Når røkteren har gått runden, har man til slutt avlivet svimerene i bedøvelsesmiddel om bord båten på foreskrevet måte, sier han.

Selskapet har nå valgt å dele opp «svimer-runden» til to omganger per merd, mot tidligere en gang. De har også skjerpet inn praksis for avliving av villfisk.

Nytt krav fra Mattilsynet om oksygenmåling – som nå etterfølges

Høgstad sier videre at de tidligere ikke har målt oksygen på lokaliteten grunnet sterk strøm og god vannutskiftning. Det har heller ikke blitt brukt luseskjørt ved lokaliteten. Ifølge ham har det vært i forståelse med Mattilsynet at de ikke har målt oksygen, men at Mattilsynet nå åpenbart har endret mening i dette spørsmålet.

- Det tar vi til etterretning. Vi har gode systemer for måling av oksygen, og som det fremgår av vårt svar til Mattilsynet har vi rimelig raskt etter tilsynet startet å måle oksygen på lokaliteten.

Ber om gradering av regelbruddet

For øvrig reagerer Høgstad på at Mattilsynet omtaler «omtrent alle avvik» som om at det er «alvorlige regelbrudd».

Dette er en praksis i tilsynsrapportene som vi mener gjør rapportene unyanserte. På den andre siden er det kanskje vanskelig å differensiere alvorlighetsgrad, sier han.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.

Se Også


Arnøy Laks får kritikk av Mattilsynet

Selskapet har fått pålegg om endringer både på sjøsiden og i slakteriet etter inspeksjoner fra Mattilsynet.