Pressemeldinger

Se alle artikler

Drøftet felles norsk-chilenske utfordringer i oppdrett

Kampen mot fiskerikriminalitet og felles utfordringer i lakseoppdrett sto på agendaen da fiskeriminister Harald T. Nesvik i går hadde politiske samtaler med sin chilenske kollega, Eduardo Riquelme Portilla.

– Både Norge og Chile har ambisjoner om vekst i havbruk. For at vi skal opprettholde våre posisjoner som ledende nasjoner innen lakseoppdrett er det en forutsetning at produksjonen er bærekraftig, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

– Innføringen av det nye trafikklyssystemet i Norge gir oppdretterne forutsigbarhet i forhold til vekst, samtidig som hensynet til miljøet skal bestemme veksttakten. Chilenerne er også svært interessert i våre erfaringer med oppdrett til havs. Chile og Norge kan gi viktige bidrag til verdens sjømatproduksjon ved den måten vi utveksler og deler våre erfaringer med hverandre, sier Nesvik.

Han understreket samtidig at Norge og Chile også har felles interesser i kampen mot fiskerikriminalitet. Norge og Chile har vært en av pådriverne for FN-avtalen om havnestatstiltak i kampen mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske. I mai 2017 var Norge vertskap for det første møtet mellom partene under avtalen. Det andre møtet er i år lagt til Chile.

– I tillegg presenterte jeg havnasjonenes erklæring mot fiskerikriminalitet, og ser gjerne at Chile slutter seg til denne, sier Nesvik.

Høsting av levende marine ressurser i Antarktis, og FNs bærekraftsmål var også temaer som ble drøftet på møtet mellom Nesvik og Portilla.